Doradztwo zawodowe

-

 

 

Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest pani Monika Żołądkowska.

Prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII -  pani Izabela Torczuk - Łajca

Autorem programu zajęć z doradztwa zawodowego jest pani Monika Żołądkowska

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego

w Warszawie

Podstawa prawna

• Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (art. 47 ust.1, pkt 4)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa zawodowego

Założenia ogólne:

celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. Tak ogólnie zarysowany cel będzie realizowany poprzez:

 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń;
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych;
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy;
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej;
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów   edukacyjnych i zawodowych;
 • kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej;
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie;
 •  rozwijanie umiejętności uczenia się;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej;
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Klasa O  

Rozporządzenie § 2. 1. Publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły, z wyjątkiem artystycznych, oraz publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, realizują doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Cele ogólne:

 • rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka;
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej;
 • kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych;
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności.

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku

1. Poznanie siebie:

dziecko:

1.1 określa, co lubi robić;

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

1.3 określa, co robi dobrze;

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy:

dziecko:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy
i niekonwencjonalny;

2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie:

3.1 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w oddziale przedszkolnym wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej oddziału przedszkolnego.

Cele dotyczące wspomagania aktywności społecznej:

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami
  i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • nabywanie przez dziecko wiedzy o sobie;
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność na porażki i stres);
 • rozszerzanie informacji o swojej rodzinie;
 • nabywanie coraz większej samodzielności;
 • dążenie do rozumienia własnej indywidualności;
 • uświadamianie motywów własnego działania;
 • aktywne uczestniczenie w życiu grupy;
 • przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie;
 • dostrzeganie odrębności innych;
 • posiadanie podstawowej wiedzy o miejscu zamieszkania;
 • nabywanie świadomości własnej roli, jako dziecka, w środowisku społeczno-kulturowym;
 • określanie własnych upodobań (co lubię robić, co mi się podoba);
 • swobodne podejmowanie działań zmierzających do określenia własnej tożsamości.

Cele dotyczące aktywności językowej:

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

Cele dotyczące wspomagania aktywności poznawczej:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych
  im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 • inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości;
 • prezentowanie własnych zainteresowań, poznawanie cudzych.

Cele dotyczące aktywności artystycznej:

 • określanie własnych zainteresowań z określonej dziedziny sztuki;
 • rozwijanie talentów artystycznych.

Cele dotyczące aktywności ruchowej i zdrowotnej:

 • przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych;
 • poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie, przestrzeganie ich;
 • rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie;
 • poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich;
 • umiejętne określanie własnego samopoczucia.

Ponadto w ramach preorientacji zawodowej według uznania i potrzeb nauczyciela zrealizowane będą wycieczki do miejsc pracy oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te będą spójne z celami i treściami realizowanymi
w odniesieniu do podstawy programowej. Materiały źródłowe do wykorzystania według potrzeb nauczycieli: Bujakowski M., Chmiel I., Hytkowska-Fąfara J., Łabędzka-Stanecka K., Sarad-Deć K., Sowiar D., Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016 Grzeszkiewicz B. (red.), Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004. Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016 Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011 Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014. Filmy http://www.abc.tvp.pl/19256593/kulisy-czyli-blekitek-poznajemy-zawody.

Klasy I-III  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa zawodowego §2, pkt 3. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień §3 Doradztwo zawodowe jest realizowane pkt 2 w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy; zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; pkt 6 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
pkt 7 w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców,
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

Cele ogólne:

 • rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka;
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej;
 • kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych;
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół podstawowych

1. Poznanie siebie:

uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach I-III wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

 • zajęcia mogą być realizowane na podstawie publikacji: B. Czapla, B. Matyszewska , E. Ptasznik, M. Skoryna, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/) o Brawo ja! – prezentacja własnych talentów
  o Zawód moich rodziców o Halo! Usterka! Szukam pomocy o Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły o Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan? o Po co się uczę? o Jak zmieścić dzień w słoju?
 • zrealizowane zostaną wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te mają być spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy programowej.

Materiały źródłowe do wykorzystania według potrzeb nauczycieli: Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych;http://static.scholaris.pl/main- file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf Czapla B., Matyszewska B., Ptasznik E., Skoryna M., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/ Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016 Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016 Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011 Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM,
Warszawa 2014.

Klasy IV-VI  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa zawodowego §2, pkt 3 Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień §3 Doradztwo zawodowe jest realizowane pkt 2 w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy; zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; pkt 6 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
pkt 7 w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców,
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

Cele ogólne:

 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i uzdolnień;
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy;
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej;
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie;
 • rozwijanie umiejętności uczenia się ;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej;
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI szkól podstawowych

1. Poznawanie własnych zasobów:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

2. Świat zawodów i rynek pracy:

uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie:

uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjna-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

W roku szkolnym 2018/2019 zadania w zakresie orientacji zawodowej realizowane będą poprzez: 1. zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą na podstawie publikacji: J. Brzezińska-Lauk, E. Kruk-Krymula, K. Nikorowska, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/) lub innych wybranych przez nauczyciela.

Przykładowe tematy do realizacji:

 • Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych
 • Wybieram ten zawód, bo…
 • Jak oszczędzić pierwszy milion?
 • Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?
 • Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się
 • Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 • Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe

Materiały źródłowe do wykorzystania według potrzeb nauczycieli: Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main- file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf Brzezińska-Lauk J., Kruk-Krymula E., Nikorowska K., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/ Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej http://www.scholaris.pl/zasob/103923 Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/ Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006 Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004.

Klasy VII-VII   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa zawodowego §2, pkt 4 Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają
na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. §3 Doradztwo zawodowe jest realizowane pkt 3 w klasach VII i VIII szkół podstawowych
oraz w szkołach ponadpodstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy; pkt 4 w klasach VII i VIII szkół podstawowych,
w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach
z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; pkt 5 w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy;
pkt 6 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach
z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; pkt 7 w przedszkolach, szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

 

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień;
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych;
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy;
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych;
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów  edukacyjnych i zawodowych;
 • kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej;
 • zapoznanie z kryteriami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych;
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją;
 • rozwijanie umiejętności uczenia się;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej;
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych Załącznik nr 3
do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia w sprawie doradztwa zawodowego.

 1. Poznawanie własnych zasobów:

uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających
z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je
w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; l .7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. Świat zawodów i rynek pracy:

uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie:

uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów

    Formy realizacji treści:  

I. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Proponowana tematyka zajęć w klasie 7:

1. Formuła optymalnego wyboru zawodu.

2. Moje zasoby i ograniczenia, czyli szczęściu warto sprzyjać.

3. Moje predyspozycje i uzdolnienia.

4. Bogaty świat zawodów.

5. Zawód, który do mnie pasuje.

6. 7 nawyków skutecznego nastolatka.

7. Dobry plan drogą do sukcesu.

8. Dobra praca, kiepska praca – co warto brać pod uwagę wybierając zawód?

9. Co warto brać pod uwagę wybierając kolejne etapy kształcenia?

10. Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych?

Proponowana tematyka zajęć w klasie 8:

1. Etapy projektowania kariery zawodowej.

2. Pułapki na drodze podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

3. Co może wzmocnić moje szanse na rynku pracy? Ocena własnych mocnych i słabych stron.

4. Moje role na rynku pracy – pracownik, pracodawca, współpracownik.

5. Jak rozmawiać z pracodawcą? Moje aspiracje i potrzeby a oczekiwania rynku pracy.

6. Czy karierowicz może zrobić karierę? Etyka pracy w praktyce.

7. Jak Cię widzą, tak…Cię zatrudnią – o pułapkach autoprezentacji.

8. Jak zostać fachowcem , czyli o roli kwalifikacji i kompetencji w profilu zawodowym.

9. Praca po znajomości? A dlaczego nie? O roli networkingu w projektach karierowych.

10. Mam szansę na sukces! O umiejętnościach sprzyjających realizacji planów i aspiracji (plan rozwoju osobistego).

II Seminarium dla rodziców uczniów klas VIII „Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych realizowane przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 – 1h

III Zajęcia z nauczycielem wychowawcą: klasa VII – Jakie wartości są dla mnie ważne?; Klasa VIII – Rozpoznaję swoje aspiracje. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)

IV Udział w TARGACH EDUKACYJNYCH realizowane przez wychowawców.

V Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne w ramach spotkań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24

Proponowana literatura dla ucznia: Cottrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007 Covey S., 7 nawyków skutecznego nastolatka, Rebis, Poznań 2011 Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017 Zawadka M., Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Wydawnictwo Mind&Dream 2016

Literatura możliwa do wykorzystania przez wychowawców, nauczycieli, doradcę zawodowego: Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main- file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/ Dziurkowska A. i in., Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/) Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009 Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008 Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006 Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017 Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Ksiażka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Difin, Warszawa 2008 Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012 Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004 Santorski J., Konel M., Le Guern B., Prymusom dziękujemy. Nowe spojrzenie na życie i karierę, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
  ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
  02-972 Warszawa
 • 22 65 16 311

Galeria zdjęć